Мини Компании
Мини Компании

Мини Компании е подход, който съдейства за промяната на индустриалната култура, чрез създаването на градивно състезание между малки екипи с общи цели. Подходът създава връзката между производството и администрацията. Всички стават съпричастни към производствените проблеми и помагат за бързото реализиране на предложенията за подобрение, идващи от операторите.

Стартирането на проекта Мини Компании, започва с промяна в организационната структура на производството. То се разделя на малки екипи с по 8-12 човека. За всеки един от екипите се избира лидер. Лидерът обаче не е посочен от ръководството, а от колегите си чрез гласуване. Всеки лидер преминава курс на обучение, който включва теми като :

Лидерски умения
Комуникационни умения
Общи познания за целия производствен процес и в детайли за съответната Мини компания
Разпределение на дейностите по хора за постигане на производствения план
Контролиране на дисциплината
Получаване / предаване на смените
Мотивиране на членовете на Мини Компанията
Умение за следене на паказателите на Мини компанията и гарантиране на тяхното изпълнение
След преминаване на курса лидерът на Мини Комапнията е готов да я управлява. Наред с преките си операторски задължения той/тя е отговорен неговата Мини компания да се представя на високо ниво и в края на всяко тримесечие, респективно и в края на годината да бъде избрана за най-добра. Критериите за избирането на най-добра Мини Компания са, както чисто производствените производителност и качество, така и брой предложени и реализирани кайзени. В процеса на изпълнение на всички показатели Мини Компанията получава ежедневна подкрепа от своя треньор. Той както и почти всички останали членове на администрацията са отговорни за една Мини Компанията. По този начин треньорите (администрацията) дават своя пряк принос към производството. Треньори могат да бъдат вскички, дори и предствителите на отделите човешки ресурси, счетоводство, информационни технологии и т.н. Задълженията им свързани с Мини Компаниите са:

Задължително посещаване на планираните срещи на Мини Компанията
Подпомагане на Мини Компанията в употребата на инструменти за разрешаване на проблеми и генериране на идеи
Установяване на връзката между Мини Компанията и останалата част от организацията
Проследяване на развитието на предложенията за подобрения, дадени от неговата Мини компания
За да може целият проект да върви гладко се сформират и други организации като Управляващ комитет, Кайзен екип, Поддържаща група и Оценяващи екипи. Всички те следят предствянето na Мини Компаниите и отражението им върху фирмените резултати, и ако е нужно предприемат превантивни корегиращи действия.

Вняряването на проекта Мини Компании ще помогне на всяка организация да:

Сплоти екипите си
Повиши мотивация на операторите
Подобри фирмените резултати
Съдаде концепция за вътрешен клиент/доставчик между отделните екипи
Локализира и разреши повечето проблеми
Обвърже всички индиректно заети с производството
Всичко това заедно и с прилагането на останалите модули на Производство от световна класа ще помогне на Вашето производство да тръгне по дългия път на промяна на мисленето.